Политика за поверителност

                        Политика за защита на личните данни

 

За нас, "АВДЖЪ" ЕООД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет-сайт www.fermoteka.bg и се регистрирате като потребител, с цел закупуване на продукти, които Дружеството предлага. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("GDPR"). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

 

I. Въведение

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

• как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;

• как и защо използваме Вашите лични данни; и

• Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви да периодично преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт    www.fermoteka.bg 

 

II. Обща информация.

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

- "Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

- "Субект на личните данни" – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.

- "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване

- "Администратор на лични данни" – по отношение на личните данни, които администрира е "АВДЖЪ" ЕООД . Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

- "Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което  "АВДЖЪ" ЕООД стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на "АВДЖЪ" ЕООД, в социална мрежа и създава доклади за нейния рейтинг и търсене..

- "Нарушение на личните данни" е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

- "Дигитални активи" – уебсайта www.fermoteka.bg с всички  страници и регистър на потребителите, поддържани от Дружеството,  достъпни за клиенти.

2. Кои сме ние?

„АВДЖЪ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 203888056,  което има за предмет на дейност онлайн търговия сдоилни агрегати, както и резервни части за тях, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

3. Как можете да се свържете с нас?

„АВДЖЪ“ ЕООД е със седалище и адрес на управление с.Ловец, община и област Търговище,, ул. "Юрий Гагарин" № 5, тел. за връзка 0876 472430. Можете да се свържете с нас като ни посетите на адреса, посочен в предходното изречение или на нашия уебсайт www.fermoteka.bg  .

4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Това е управителя на Дружеството Бейе Исмаилова Авджъ, с която може да се свържете на предоставения в т.3 телефон за връзка.

5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „АВДЖЪ“ ЕООД:

Лични данни

Цел

Основание

Три имена, ЕГН, адрес за изпращане на поръчаните продукти, за всяко физическо лице купувач

 •         Идентификация на физическо лице-купувач;
 •         Осъществяване на контакт с купувача;
 •         Продажба  на заявените продукти и издаване на финансов документ - фактура, и гаранционна карта;
 •         Изпълнение на задължения по ЗДДС и Закона за защита на потребителите

Изпълнение на законово задължение

Запис на телефонен разговор

 • Подобряване на обслужването и по-добра защита на личните данни на клиента, както и  на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора, както и спазване на информационни права на клиента с оглед получаване на информираното му съгласие за предоставяне на лични данни

Законен интерес

Телефон

 •         Осъществяване на контакт с клиента при осъществяване на доставката от куриерската фирма.
 •         Изпълнение на задължения по сключен договор за продажба

Изпълнение на договор за продажба и доставка

 •         Предлагане на продукти на „АВДЖЪ“ ЕООД

Съгласие

Адрес

 •         Осъществяване на контакт с клиента при доставката на продуктите, когато клиента е пожелал доставка до адрес
 •         Изпълнение на задължения по договор за доставка

Изпълнение на договор за продажба и доставка

 •         Осъществяване на гаранционно обслужване

Съгласие

Имейл адрес

 •         Осъществяване на контакт с клиента
 •         Изпълнение на задължения по доставка

Изпълнение на доставката и обратна връзка

 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „АВДЖЪ“ ЕООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружеството, така и чрез обаждане на телефон 0876472430. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при последваща поръчка при нас от Ваша страна..

6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

„АВДЖЪ“ ЕООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за „АВДЖЪ“ ЕООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

„АВДЖЪ“ ЕООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание заявка за продажба на продукти, които предлагаме - за максимален срок от седем година от издаване на фактурата за продажба, с оглед изискванията на Закона за счетоводството и при последващ данъчен контрол .

б)  когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.

в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи то продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

7. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

„АВДЖЪ“ ЕООД няма да разкрива лични данни на Трети страни, извън разкриването им на свързани лица с цел предотвратяване на измами и/или за  целите на специализираните органи и данъчната администрация.

С  цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, сме в състояние да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

II. Вашите права

Като субект на данни, които данни се обработват от „АВДЖЪ“ ЕООД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за осъществяване на продажбата на избраните от Вас продукти и издаване на данъчни документи за прехвърляне на собствеността и ползване на гаранциите. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружестовот няма да бъде в състояние да Ви продаде и достави  продуктите, които предлага.

Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават:

 1. лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно на адреса на Дружеството в с.Ловец, община и област Търговище, ул.Юрий Гагарин № 5
 2. по електронен път чрез изпращане на e-mail: avja@abv.bg.
 3. чрез обаждане на телефон 0876472430;

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички  данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ "профил" за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

• сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „АВДЖЪ“ ЕООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

 

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.